KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „KLUB 500 – ŁÓDŹ”
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie „KLUB 500  – ŁÓDŹ” jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób regionu centralnej Polski o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele sposobami określonymi w niniejszym Statucie.

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 
ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju regionu centralnej Polski i integracji przedstawicieli środowisk gospodarczych tego regionu.

§ 5
Realizacja celów Stowarzyszenia nastąpi poprzez:
a) integrowanie przedstawicieli środowisk gospodarczych celem wymiany doświadczeń, wpływania na przeobrażenia gospodarcze regionu oraz popularyzowanie sylwetek wiodących menedżerów w regionie,
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przeobrażeń gospodarczych regionu i kraju,
c) organizowanie spotkań z przedstawicielami życia polityczno-gospodarczego oraz z przedstawicielami nauki,
d) promocję podmiotów uzyskujących najlepsze wyniki w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie problematyki objętej zainteresowaniami Stowarzyszenia,
f) utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

§ 7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zajmująca kierowniczą funkcję w podmiotach gospodarczych. Kierownicza funkcja w podmiotach gospodarczych w rozumieniu niniejszego Statutu oznacza funkcję dyrektora przedsiębiorstwa, prezesa spółki prawa handlowego lub spółdzielni albo inne stanowisko równorzędne.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne deklarujące wolę współpracy ze Stowarzyszeniem bądź świadczenia na jego rzecz.
3. Uzyskanie członkostwa Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu rekomendacji dwóch członków zwykłych Stowarzyszenia oraz uiszczeniu opłaty wpisowej.
 
§ 8
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
b) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
c) używania tytułu „Członek Klubu-500 Łódź”,
d) wyrażania swoich opinii na forum Stowarzyszenia,
e) dostępu do systemu informacji istniejącej w Stowarzyszeniu,
f) nieodpłatnego korzystania z lokalu i majątku Stowarzyszenia.
 
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) brać udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) dbać o majątek Stowarzyszenia, w szczególności regularnie uiszczając składki związane z udziałem w Stowarzyszeniu,
d) wspierać działalność Stowarzyszenia we wszystkich jej formach.
 
§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) likwidacji Stowarzyszenia,
b) śmierci lub ustania Członka,
c) dobrowolnego wystąpienia Członka,
d) pozbawienia członkostwa,
e) wygaśnięcia członkostwa.
2. Pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy Członek rażąco naruszył postanowienia Statutu lub uchwalonych regulaminów Stowarzyszenia albo zaniechał pracy na rzecz Stowarzyszenia lub opłacania składek członkowskich przez okres trzech (3) miesięcy.
3. Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o uchwale Zarządu, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest rozpoznać odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonalność uchwały Zarządu.
4. Członkostwo wygasa z upływem 1 miesiąca od dnia zaprzestania zajmowania przez Członka Stowarzyszenia funkcji kierowniczej, o której mowa w § 7 Statutu, chyba, że Zarząd Stowarzyszenia przed upływem powyższego terminu podejmie uchwałę zezwalającą na dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu.


ROZDZIAŁ IV
Organizacja i władze Stowarzyszenia

§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa dwa lata.
3. Wybory do władz Stowarzyszenia są równe, tajne i bezpośrednie.
 
§ 12
Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie jego członków.
 
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ocena działalności Stowarzyszenia, uchwalanie planów i wytycznych działalności,
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminów obowiązujących Członków Stowarzyszenia,
d) dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 10 ust. 2 Statutu,
f) rozpatrywanie wniosków przedłożonych przez Członków i podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,
g) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianie Statutu.
 
§ 14
1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym nie rzadziej niż jeden (1) raz w ciągu roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w razie ważnej potrzeby uchwałą Zarządu lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest pisemnymi zawiadomieniami.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał o zmianach Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, które to uchwały zapadają większością 2/3 głosów.
 
§ 15
Zarząd składa się z co najmniej trzech (3) członków Stowarzyszenia. Ze swojego grona Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu prezesa.
 
§ 16
1. Zarząd obraduje, podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu członkowi Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

§ 17
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie, a w szczególności:
a) przyjmowanie członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa,
b) gospodarowanie środkami materialnymi Stowarzyszenia w tym ustanie składki członkowskiej,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
e) wykonywanie innych czynności zleconych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 
§ 18
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności działalność finansową badając jej celowość i legalność.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch (2) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z przeprowadzonych czynności kontrolnych Walnemu Zgromadzeniu, formułuje wnioski odnośnie udzielania Zarządowi absolutorium.

§ 19
W przypadku zmniejszenia składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd dokonuje uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji, podejmując w tym celu stosowna uchwałę.


ROZDZIAŁ V
Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§ 20
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z:
a) składek członkowskich,
b) otrzymanych darowizn, zapisów i spadków,
c) dochodów ze swojego majątku,
d) własnej działalności gospodarczej.

§ 21
1. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem lub dokonywania czynności prawnych przez Stowarzyszenie, wymagane jest pod rygorem nieważności oświadczenie złożone przez co najmniej dwóch (2) członków Zarządu.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy lub określonego rodzaju spraw należących do kompetencji Zarządu.
 
§ 22
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23
1. Zmiany w Statucie mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą 2/3 głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz rozporządzenia jej majątkiem w razie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów.
3. Zmiany Statutu i projekt rozwiązania się Stowarzyszenia muszą zostać umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości członków na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.