KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Czynniki wpływające na akceptowalność ryzyka przez zakłady ubezpieczeń

Kiedy ubezpieczamy nasze mienie prywatne bądź należące do przedsiębiorstwa, musimy pamiętać o tym, że nie każdy przypadek poniesionej szkody może być uznany przez ubezpieczyciela jako akceptowalny do wypłacenia środków wynikających z polisy.

Szkody powstałe w wyniku jawnej nieodpowiedzialności ubezpieczonego, niestosowania się do obowiązujących procedur użytkowania nieruchomości, narażania mienia na ryzyko – mogą zostać przez zakład ubezpieczeń zaliczone do grupy wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Co w praktyce oznacza, że za te zdarzenia, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada. Wynika to zarówno z prawa unijnego, obowiązującego wszystkie europejskie zakłady ubezpieczeń, z wewnętrznych rozporządzeń obowiązujących w konkretnym zakładzie jak również z wariantu ubezpieczenia, który wybieramy.

Przedstawiane poniżej wyłączenia nie są stosowane wyłącznie przez WARTĘ, ale  wynikają z ogólnego, europejskiego prawa o ubezpieczeniach. Są to przepisy wyższego rzędu respektowane przez wszystkich ubezpieczycieli.

Wykład wygłoszony przez Bogdana Gradeckiego, starszego kierownika Biura Oceny Ryzyka Technicznego Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych WARTY, w przejrzysty sposób wyjaśnia, z jakimi zaniedbaniami i ryzykami ubezpieczyciele spotykają się najczęściej.  Radzi też, jak im skutecznie zapobiegać.

Przedstawiamy Państwu resume wystąpienia.


Wśród ubezpieczanych nieruchomości wyróżniamy:
1) dom jednorodzinny,
2) lokal mieszkalny,
3) dom letniskowy,
4) garaż lub inny budynek,
5) przedmioty wymienione w pkt 1-4 w budowie,
6) stałe elementy lokalu mieszkalnego,
7) mała architektura,
8) ruchomości domowe. Budynki ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania dzielimy na:

1.      Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, czyli biura, szpitale, szkoły, żłobki i przedszkola, zatem wszystkie te, w których przebywają ludzie – ZL:
ZLI – przebywają w nich ludzie w liczbie powyżej 50 osób, np. galerie handlowe, markety
ZLII – przebywają ludzie o ograniczonej zdolności poruszania się (w czasie ewakuacji), np. szpitale, żłobki i przedszkola.
ZLIII – budynki użyteczności publicznej, np. biura
ZLIV – mieszkania, domki jednorodzinne
ZLV – domy zamieszkania zbiorowego, np. hotele, domy zakonne, zakłady karne, domy poprawcze. 
2.      Budynki magazynowe i produkcyjne – PM.
3.      Budynki inwentarskie (np. obory, stajnie...) – IN.


W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, wyróżniamy dwie główne grupy ubezpieczeń:
1.      zdarzenia losowe,
2.     ryzyka kradzieżowe.

Wśród zdarzeń losowych najczęściej spotykane to:
1.      Pożar
2.      Wybuch
3.      Zalanie
Uwaga!
Często zdarza się, że nie sprawdzamy, czy w polisie ubezpieczenie obejmuje przypadek zalania. To bardzo ważne, zwracajmy uwagę na ten punkt!
4.      Deszcz
5.      Różnego rodzaju przepięcia elektryczne
6.      Uderzenie pioruna
 

Pożar

Statystyki za rok 2017 sporządzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej podają, że ogółem  w Polsce było 351 419 pożarów, w tym budynki wolno stojące – 38%, jednokondygnacyjne 4%.
Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów to:
1.      Podpalenie umyślne.
2.      Nieostrożność osób dorosłych
Uwaga!
Nieostrożność osób dorosłych porównywana z  nieostrożnością  dzieci daje zaskakującą odpowiedź: dzieci rzadziej są sprawcami pożarów.
3.      Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, np. promienników, które często są zakrywane, stawiane w pobliżu firanek itd. Dotyczy to także kominków i pieców kaflowych. Zwłaszcza w sytuacji rażących błędów budowlanych, jak np. przejście drewnianej belki konstrukcyjnej przez w przewód kominowy.
4.      Awaria instalacji elektrycznych.   
5.      Nieostrożne prowadzenie prac remontowo-budowlanych (szlifowanie, cięcie...)
Uwaga!
 Iskra spawalnicza ma temperaturę ok. 2000 °C. Potrafi przeleżeć około 8 godzin i po tym czasie  znowu rozgorzeć.
6.      Przechowywanie łatwo palnych substancji, zwłaszcza w pobliżu źródeł ciepła.
7.      Palenie tytoniu.
Zmorą szpitali jest brak miejsc przeznaczonych do palenia tytoniu, ponieważ zgodnie z ustawą w zakładach leczniczych i budynkach oświatowych nie wolno w nich wyznaczać miejsca na palarnię. Z praktyki wynika, że ta ustawa to przysłowiowy „strzał w stopę”, ponieważ nie ma sposobu na to, żeby dorosłego pacjenta zmusić do tego, by nie palił tytoniu. O ile na zachowanie personelu medycznego dyrekcja może mieć wpływ, o tyle na zachowanie pacjenta  nie ma wpływu żadnego.  Z doświadczeń audytowych wynika, że pacjenci szpitali palą papierosy w  najmniej bezpiecznych miejscach – zwykle są to piwnice, magazyny, czyli miejsca gromadzenia łatwo palnych przedmiotów.
Uwaga!
Należy pamiętać, że temperatura towarzysząca paleniu papierosów to  700 °C. Płomień zapałki ma 500-800 °C, płomień świecy – 1500 °C. Ług elektryczny będący wynikiem zwarcia – 3000-6000 °C. A są to temperatury, które potrafią zapalić wszystko. Z zasady wszystko, co zaczyna świecić, ma początkową temperaturę  700 °C.
8.      Elektryczność statyczna  (przeskok iskry)
Uwaga!
 Czasami,   kiedy     wysiadamy       z        samochodu         słyszymy         suchy      trzask   wywołany    przeskokiem   iskry,      który    w sprzyjających warunkach może być przyczyną pożaru.
9.      Awaria instalacji elektrycznych naprawianych przez niedoświadczoną osobę.
10.      Niewłaściwe stosowanie przedłużaczy, czyli: gniazdko, do niego wpięty przedłużacz, do niego kolejny i kolejny. Tymczasem przewody doprowadzone do gniazda mają określoną wytrzymałość i są przeznaczone do podłączenia odpowiedniej liczby odbiorników. Gniazda są zwykle tak przeciążone, że podczas badania  przy pomocy kamery termowizyjnej – świecą.
Nowoczesne instalacje są na tyle wrażliwe, że potrafią wyłączyć  przeciążoną instalację.
11.      Korzystanie z urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej
(np. kuchenka gazowa, toster,  żelazko itd.)
Uwaga!
Często przyczyną pożaru jest paląca się choinka. Pali się w czasie kilkudziesięciu sekund.  Główne szkody spowodowane są wówczas zadymieniem o takiej skali, że może powstać konieczność skuwania tynku. Znacznie   większe zagrożenie stanowią choinki z tworzyw sztucznych niż choinki naturalne, ponieważ ich temperatura spalania jest znacznie wyższa.
 

Jak się zabezpieczyć?

Poza stosowaniem się do zasad użytkowania urządzeń i dokonywaniem cyklicznych kontroli a także przestrzeganiem zasad bezpiecznego zachowania warto zabezpieczyć się w gaśnicę. Może to być np. gaśnica pianowa przeznaczona do gaszenia tłuszczów, przede wszystkim przydatna w kuchni.
Uwaga!
Palącego się tłuszczu nie należy zalewać wodą. Zalany wodą gorący tłuszcz wybucha.

Są też gaśnice na bazie dwutlenku węgla przystosowane do gaszenia sprzętu elektronicznego.
Polecane są  także niewielkie gaśnice proszkowe.

Wybuch

Przyczyną  wybuchu jest najczęściej rozszczelnienie instalacji gazowej. W zakładach przemysłowych są instalowane urządzenia do detekcji gazu. W prywatnych domach mieszkalnych się ich jednak  nie stosuje. Dlatego zaleca się przynajmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej.


Zalanie

Przyczyną zalania może być nieszczelna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,  zła obróbka blacharska dachu bądź złe odprowadzenie wody z dachu.
Warto zwrócić uwagę na baseny przydomowe rozstawiane na tarasach. Trzeba pamiętać, by  ciężar basenu nie przekroczył możliwości nośnych tarasu.
 Uwaga!
 Metr sześcienny wody waży jedną tonę!
Powinno się cyklicznie sprawdzać i wymieniać gumowe i plastikowe rury stanowiące instalację wodociągową i kanalizacyjną w mieszkaniu.
 

Deszcz

Największym niebezpieczeństwem jest tzw. deszcz nawalny, kiedy w ciągu jednej minuty na powierzchnię jednego metra kwadratowego spadają 4 litry wody. Z tym, że pamiętajmy, taki deszcz nigdy  nie trwa jedną minutę, zawsze znacznie dłużej.
 

Przepięcia

1.      Wewnętrzne, związane ze zwarciem lub przeciążeniem
- zgniecenie przewodu,
- podgrzanie przewodu (np. bliskość źródła ciepła)
- podłączanie zbyt dużej liczby odbiorników,
- poluzowanie na stykach i łączeniach przewodów,
- kruchość starej izolacji.
2.      Zewnętrzne: atmosferyczne (związane z uderzeniem pioruna)
Aby temu zapobiec należy budynek uziemić przy pomocy instalacji odgromowej.
Uwaga!
W Polsce statystycznie, w ciągu roku,  przypadają dwa wyładowania atmosferyczne na kilometr kwadratowy powierzchni.
Przynajmniej raz na pięć lat powinno się dokonywać kontroli instalacji odgromowej. Indukcja elektrostatyczna.

Podsumowując, pamiętajmy by szkody powstałe na terenie naszej nieruchomości nie były wynikiem  jawnej nieodpowiedzialności. Stosujmy obowiązujące  procedury użytkowania nieruchomości, nie narażajmy mienia na ryzyko.
 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.