KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

IV edycja Certyfikacji Menedżerów

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Klub 500-Łódź oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zgłoszenia i rejestracja do 13 października 2013 r.

Etap.0
Zgłoszenie
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie http://certyfikacjamenedzerow.pl/. Kandydat zgodnie z wymaganiami Regulaminu określa, o jaki poziom certyfikacji aplikuje. Każdy Kandydat otrzymuje indywidualny login i hasło pozwalające na udział w kolejnych etapach.
 
Etap.1 
Ocena wiedzy
Etap oceny wiedzy odbywa się na terenie Politechniki Łódzkiej w pracowniach komputerowych. Kandydaci aplikujący o certyfikat na poziomie podstawowym lub operacyjnym przystępują do wypełnienia testu wielokrotnego wyboru w wyznaczonym terminie. Kandydaci aplikujący o certyfikat na poziomie strategicznym rozwiązują case study w wyznaczonym terminie. Warunkiem udziału w kolejnych etapach Procesu Certyfikacji jest uzyskanie 60% maksymalnej ilości punktów.

Etap.2
Samoocena kompetencji
Etap ten polega na dokonaniu samooceny kompetencji za pośrednictwem arkusza on-line. Kandydat może na bieżąco zapisywać wyniki swojej pracy. Arkusz wypełniony w całości Kandydat zapisuje i wysyła do oceny.
 
Każdą kompetencję można określi używając 3 wartości:
0 – nie posiadam danej kompetencji
1 – częściowo przyswoiłem/am daną kompetencję
2 – w pełni przyswoiłem/am daną kompetencję
 
Ponadto, do każdej kompetencji należy podać opis dokonań potwierdzających jej posiadanie. W opisie należy zawrzeć zdarzenia, zachowania czy udokumentowane osiągnięcia, które uwierzytelniają posiadanie kompetencji. 

Należy także podać swoje trzy mocne i słabe strony w wyznaczonym do tego miejscu w arkuszu.
 
Etap.3
Autoprezentacji wraz z rozmową kompetencyjną z Kapitułą
Kandydaci przygotowują 10-15 minutową prezentację o sobie. Podczas rozmowy z Kapitułą analizie poddana zostaje ścieżka kariery zawodowej Kandydata oraz wcześniejsze formy jego oceny w Procesie. Ponadto kandydat musi odpowiedzieć na pytania problemowe z listy pytań, która udostępniona zostanie po etapie samooceny kompetencji. Łączny czas trwania spotkania z Kapitułą to ok 45-60 minut.
 
Zakończenie procesu
Na zakończenie Procesu Kapituła dokonuje całościowej oceny Kandydata oraz podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu na określonym poziomie w drodze głosowania.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.