KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

REWOLUCJE PODATKOWE cd.

przegląd najważniejszych zmian od 2019 r.

Łukasz Feliniak  (Tax Assistant Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
Ustawodawca wprowadza też pewne rozwiązania, które są korzystne i umożliwiają korzystanie z preferencji podatkowej czyli

WPROWADZENIE PREFERENCYJNEGO OPODATOWANIA DOCHODÓW GENEROWANYCH PRZEZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

- INNOVATION BOX –

            Mam nadzieję, że korzystają Państwo z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, korzyści z tego płynące wpisują się w linię wspierania  działań innowacyjnych. Innovation Box  to jest niejako uzupełnienie dotychczasowych przepisów.
            To, co wprowadza ustawodawca to możliwość opodatkowania na preferencyjnych zasadach stawką 5% dochodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnych. Kwalifikowane prawo własności intelektualnej to prawo, które jest objęte ochroną, np. prawa do wynalazku (patenty), prawa ochronne dla patentu na nowe produkty lecznicze.
            To, o czym mówimy to sytuacje, które możemy ze swojej strony wyodrębnić przychody generowane z tych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ale żeby nie było tak różowo, że sobie wykorzystujemy od razu stawkę preferencyjną na całość generowanych przychodów z tego tytułu, trzeba to zestawić ze współczynnikiem, który wprowadza ustawodawca.
            Chodzi o to, żeby promować tych z Państwa, którzy prawa własności intelektualnej wytworzyli na skutek własnej działalności badawczej i rozwojowej a nie nabyli je wraz z wynikami tej działalności od podatników, którzy są podmiotami powiązanymi. Tak ustalony współczynnik co do zasady nie może przekraczać jednego – maksymalnej wielkości, która może być opodatkowana w sferze własności intelektualnej czyli  100% tego, co wygenerujemy. W większości przypadków, kiedy nabywamy jakieś własności intelektualne, ten współczynnik będzie niższy.
            O czym myślimy mówiąc o dochodach wynikających z praw własności intelektualnej? Jeśli udostępniamy własności intelektualne innemu podmiotowi i pobieramy z tego tytułu opłaty, jeśli sprzedamy prawo do własności intelektualnej, jeśli uzyskamy odszkodowanie za naruszenie tych praw... Ale co jest jak najbardziej uzasadnione, choć trudne do uchwycenia – może to być dochód uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, w których cenie uwzględnione są efekty uzyskanych kwalifikowanych praw  własności intelektualnej. Jak to ustalić? No, to już jest ciężar po Państwa stronie, by mieć takie narzędzia, które są w stanie wyodrębnić ten element ceny.  
            Generalnie nie ulega jednak wątpliwości, iż są to rozwiązania korzystne, zachęcające do innowacyjności.

Agnieszka Rątczak (Tax Supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):

Mam nadzieję, że z kolejnej zmiany zechcą Państwo skorzystać.

NATIONAL INTEREST DEDUCTION

           Są to zachęty podatkowe, które przewidział prawodawca, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i które polegają na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów finansowania dłużnego. O co  chodzi? Jeżeli Państwo zdecydują się zachować w spółce zyski na kapitale zapasowym, to kwoty te mogą być podstawą do obliczenia dodatkowych kosztów uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje wzór, zgodnie z którym będzie można obliczyć sobie hipotetyczne odsetki i on opiera się na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Przy czym obowiązuje limit – nie można zaliczyć w roku podatkowym więcej niż 250 tysięcy zł.
            Jeżeli Państwo nie byliby w stanie skorzystać z tego odliczenia w danym roku podatkowym, to prawo to przechodzi na dwa kolejne lata podatkowe. Co więcej – ustawodawca przewiduje również możliwość odwrócenia skutków zaliczenia tych kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy dopłaty zostaną zwrócone/zyski zostaną wypłacone. Wtedy konieczne będzie rozpoznanie dodatkowego przychodu. Jeżeli nie minęły trzy lata od końca roku podatkowego, w którym została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysków, czy nie upłynęły trzy lata od końca roku podatkowego, w którym została otrzymana dopłata, jak również w przypadku działań restrukturyzacyjnych (podziałów, przekształceń...) Zastosowanie tych zasad jest trochę przesunięte w czasie, ponieważ możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów uzyskania  przychodów będzie obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2020 roku, niemniej honorowane będą już zyski, które zostaną osiągnięte od  1 stycznia 2019 roku.
            Jakie są konsekwencje praktyczne tych zmian? Spodziewamy się, że nie będą one miały wielkiego znaczenia praktycznego z uwagi na limit 250 tysięcy złotych. Ponadto, jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tych regulacji, wówczas konieczne będzie zamrożenie tych środków na cztery lata, co więcej – te zasady nie będą miały zastosowania dla wspólnika spółki osobowej.

Łukasz Feliniak  (Tax Assistant Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
Ustawodawca zaproponował

ZMIANY W CENACH TRANSFEROWYCH

             Przedłużono terminy na składanie dokumentacji do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (12 miesięcy w przypadku Master File).
            Transakcje pomiędzy podmiotami polskimi, krajowymi, które nie działają w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz nie poniosły straty podatkowej wyłączone są z obowiązku sporządzania dokumentacji.
            Pozostałych podmiotów dotyczą zmiany progów dokumentacyjnych: 10 milionów zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych, 2 miliony zł w przypadku transakcji usługowych i innych rodzajów transakcji oraz 100 tysięcy zł - to specjalny próg dla transakcji prowadzonych z podmiotami z rajów podatkowych.
            To, co istotne, to zmiana rozszerzająca uprawnienia organu do szacowania potencjalnego dochodu w przypadku, gdy uzna, że transakcja na warunkach, w jakich została zawarta przez podmioty powiązane ich zdaniem nie została by zawarta na analogicznych zasadach przez podmioty niepowiązane. W takim przypadku organy mogą wywrócić do góry nogami tę transakcję, potraktować ją jako zupełnie inną i zastosować swoje warunki. Tu będziemy mieli wiele sporów na pewno.
             Korzystną zmianą jest ta, zgodnie z którą jeżeli zastosujemy warunki pewnych typów transakcji, które zostały określone w ustawie i te warunki spełnimy, to teoretycznie one nie powinny podlegać jakimkolwiek próbom doszacowania przez organ podatkowy. Mowa tutaj o transakcjach obejmujących usługi o niskiej wartości dodanej (usługi księgowe, informatyczne, HR, komunikacja, promocja...), gdzie zastosowany narzut będzie wynosił 5%, nie powinno to być kwestionowane przez organy podatkowe. Podobnie w przypadku pożyczek. Jeżeli będą oprocentowane zgodnie z zaleceniem ministra finansów i będą spełniać jeszcze kilka warunków formalnych, to również nie powinny być przedmiotem analizy czy weryfikacji.
             To, co zostało również wprowadzone to przepisy dotyczące korekty cen transferowych - gdy zmieniły się okoliczności na koniec roku. Wiemy, jak to w praktyce teraz funkcjonuje – wystawiamy jakieś dokumenty księgowe, to nam wpada do kolejnego roku, robi się misz-masz. Nowe przepisy to regulują, pozwalają na uwzględnienie tej korekty w roku, którego faktycznie dotyczą. Pod pewnymi, oczywiście, warunkami.

Agnieszka Rątczak (Tax Supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
To, o czym chciałabym Państwu teraz  powiedzieć, to

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

            I chciałabym Państwu życzyć, żeby te przepisy nigdy nie miały wobec Państwa wprost zastosowania.
            Jakie znamy obecnie sankcje? Mamy sankcję VAT, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, mamy sankcje CIT i PIT związane z nieprzedłożeniem na czas dokumentacji dotyczącej cen transferowych, a teraz, jeśli chodzi o te nowe zmiany, które wprowadzone będą od 1 stycznia 2019 roku mam dla Państwa dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra jest... nie,  nie ma dobrej wiadomości. Zła jest taka, że będą wprowadzone dodatkowe sankcje. I będą one mogły być na podatników nałożone wtedy, kiedy będą miały zastosowanie klauzula ogólna GAAR  przeciw unikaniu opodatkowania, klauzula SAAR, czyli klauzule przeciw podwójnemu opodatkowaniu. Chodzi tu o uszczelnianie wypłat za granicę i o nadużycia wynikające ze stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ostatni punkt dotyczy odpowiedzialności podatkowej płatnika. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy płatnik złożył oświadczenie przy okazji podatku u źródła i okazało się, że ono jest niezgodne z prawdą. W tej sytuacji będzie mogło zostać nałożone na podatników dodatkowe zobowiązanie. W jakiej wysokości? 10% w wypadku podatku PIT, CIT, 40% w przypadku pozostałych podatków.
            W kalkulacji tego dodatkowego zobowiązania podatkowego  bierze się pod uwagę nie tylko powstanie kwoty zaległości, ale również korzyść, jaką osiągnęliśmy w związku z tym, że nie dokonaliśmy płatności. Przepisy mówią wprost, przykładowo, o kwocie zawyżenia straty podatkowej.
             I co więcej? Jakby tego było mało, ustawodawca przewiduje możliwość podwojenia lub potrojenia stawki. Podwojenia, kiedy nie złożyliśmy dokumentacji cen transferowych, kiedy mamy do czynienia ze swoistą recydywą. Ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat została wydana wobec nas decyzja określająca zobowiązania podatkowe na podstawie GAAR, SAAR. Bądź też w sytuacji, gdy kwota pożyczki jest kwotą znaczną, czyli 15 milionów zł. Czyli ta podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 milionów zł.
             Potrojenie sankcji, w przypadku kiedy kumulatywnie mamy do czynienia z kwotą znaczną, czyli podstawa przekracza 15 milionów zł i kiedy  nie została w terminie złożona dokumentacja cen transferowych.
             Ustawodawca przewiduje, że nie  można dwa razy karać za ten sam czyn. Jeżeli na osobę fizyczna zostanie nałożona odpowiedzialność karno-skarbowa, to wówczas dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie jest nakładane.
             Warto wspomnieć, że te przepisy nie mogą obowiązywać wstecz. Czyli mają obowiązywać jedynie wobec korzyści osiągniętych po 1 stycznia 2019 roku. Chciałabym tylko, aby organy podatkowe o tym pamiętały. 

Łukasz Feliniak (Tax Assistant Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
Kolejny temat to

ZMIANY W ZAKRESIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH

            Pracując w branży tyle lat odnoszę wrażenie, że instytucja interpretacji indywidualnych z czasem traci na znaczeniu.
            Zmiany, które teraz wchodzą w życie stwarzają taką sytuację, że wydawane interpretacje mogą być uchylane. Interpretacje i objaśnienia ministerstwa finansów, które będą spełniały określone warunki będą traciły swoją moc.
            Z pewnością nie jest to zmiana, na którą wszyscy czekamy. Interpretacje indywidualne stanowiły dla podatników zagranicznych, których my mieliśmy przyjemność obsługiwać, element zabezpieczający ich interesy.  Z natury miały takie założenie. Niestety. Być może przez nadużycie tego rozwiązania ustawodawca postanowił je ograniczać. To, co teraz wchodzi w życie, tak naprawdę jest konsekwencją tego podejścia.
            Wszelkie sytuacje, w których interpretacje indywidualne, o które wnioskujemy miały by być sprzeczne np. z klauzulą GAAR, czy środkami ograniczającymi korzyści z UPO, gdy miały by być celem interpretacji, organ może odmówić ich wydania. Co gorsza, interpretacje uzyskane wcześniej mogą być uchylane przez dyrektora KAS, jeśli uzna, że rzeczywiście te nowe przepisy znalazłyby zastosowanie, gdybyśmy teraz składali taki wniosek, w tym zakresie, w jakim składaliśmy wcześniej i ten wniosek narusza te zasady.
            Całość tych przepisów sprowadza się do uznaniowego podchodzenia organów do interpretacji. Pod tym kątem, aby potencjalne korzyści, jakie podatnik może uzyskać, można było zakwestionować.
            Jeżeli uzyskaliśmy interpretacje, a korzyści z nich wynikające będą powstawać po zmianach, stosuje się już nowe przepisy i ta interpretacja już nie będzie obowiązywać, nawet, jeżeli uzyskaliśmy ją wcześniej.

Rzeczywiście szef KAS może jednoosobowo podjąć taką decyzję?
Tak.

I to jest zaskarżalne?
Nie wiemy, jak wygląda procedura w takich przypadkach, bo jeszcze takich przypadków w praktyce nie było.

Czyli - zrobiłem wszystko dokładnie tak, jak organ orzekł, że jest dopuszczalne a dyrektor KAS może sobie jednoosobowo to uchylić, i cześć?  Przecież taka interpretacja opiera się na faktach. I jeżeli postępuję zgodnie z tymi faktami, nic nie zrobię innego, a wcześniej ktoś uznał, że to jest ok., to naprawdę, jednoosobowo może powiedzieć – „nie”?
Tak. Powoła się na to, że wprowadzono nowe przepisy i on to kwestionuje zgodnie z tymi nowymi przepisami.
 
No to cofamy się do lat dawno minionych.
 
Urzędnik tego lubi, tamtego nie lubi...
Nam pozostaje wierzyć, że różnego rodzaje procedury odwoławcze będą działały. Jak będzie to wyglądało w praktyce? No cóż...
 
Ale nadal będzie to decyzja administracyjna.

Agnieszka Rątczak (Tax Assistant Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
I ja nie mam dobrych wieści. Czekają nas

ZMIANY W GAAR ORAZ COFNIĘCIE SKUTKÓW UNIKANIA OPODATKOWANIA

             Niedawno „świętowaliśmy” drugą rocznicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego klauzuli GAAR i warto pokusić się o krótkie statystyki, ponieważ do tej pory w oparciu o te przepisy zostało wydanych... 0 decyzji określających zobowiązania podatkowe, a mimo to prawodawca postanowił wprowadzić bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o samą klauzulę. By móc rozszerzyć zakres możliwości jej stosowania.
             Po pierwsze – rozszerza się definicję korzyści podatkowej. Prawodawca mówi, że korzyścią podatkową            od 1 stycznia 2019 roku będzie niepowstanie obowiązku pobrania podatku przez płatnika. Co więcej – rozszerza się zakres tego, co rozumiemy jako unikanie opodatkowania. Do tej pory było tak, że w oparciu o klauzulę organy podatkowe mogły uznać lub zakwestionować pojęte przez nas działania i unieważnić skutki tych działań uznając, że zostały one dokonane wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej. I to, co się zmienia, to to, że wszystkie działania, które będziemy podejmować, jeżeli ich skutek uboczny będzie polegać na osiągnięciu korzyści podatkowej, to już wtedy otwiera się furtka dla organów podatkowych, które będą mogły wejść i powiedzieć, że  mamy tu do czynienia z próbą unikania opodatkowania i może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
            Mimo że osiągamy cel ekonomicznie zasadny w tym roku i  mamy do wyboru dwie ścieżki postępowania – zawsze wybierzemy wariant bardziej korzystny. I wtedy organy podatkowe mogą uznać, że chcemy uniknąć opodatkowania.
            Jak się chronić? To pierwsze pytanie, które się nasuwa. Pierwsze, co przychodzi nam do głowy to interpretacje indywidualne. Ale niestety, jeżeli organy podatkowe będą miały uzasadnione podejrzenie, że w tym przypadku trzeba zastosować klauzulę GAAR, odmówią wydania interpretacji indywidualnej. Jest w ogóle tendencja ograniczania wydawania interpretacji indywidualnych.
            Funkcję zabezpieczającą w klauzuli GAAR mogą pełnić opinie zabezpieczające. Nie wiem, czy Państwo o nich słyszeli, ale one już funkcjonują. I są wydawane po to, by podatnik miał pewność, że organ podatkowy nie zakwestionuje jego działań, że uzna iż nie zmierzały do osiągnięcia korzyści podatkowej, by czuł się bezpiecznie. Ale organy podatkowe są bardzo niechętne, żeby je wydawać.
            I ponownie warto się pokusić o pewne statystyki. Do tej pory wydano aż... dwie opinie zabezpieczające. Zaś oczekiwanie to w teorii – niezwłocznie, w praktyce – sześć miesięcy. I podlegają one opłacie w wysokości 20 tysięcy zł.
            A nowelizacja wprowadza dodatkowe wymogi formalne. M.in. podatnicy będą zobowiązani do podania numeru schematu podatkowego i innych dodatkowych informacji.
            Ciekawostką, jaką wprowadza nowelizacja jest również możliwość złożenia wniosku do szefa KAS o usunięcie skutków unikania opodatkowania. To jest rozwiązanie naprawdę interesujące. Zgodnie z jego założeniami podatnik składa wniosek, w którym opisuje, jakie działania podjął, bije się w pierś i mówi „Faktycznie, wszystkie  moje działania prowadziły wyłącznie do osiągnięcia korzyści podatkowej”. Na co organ wydaje mu decyzję,  w której wskazuje mu, w jaki sposób ma usunąć te skutki unikania opodatkowania. W praktyce podatnik będzie musiał np. wystąpić z jakiejś agresywnej struktury optymalizacyjnej, będzie musiał dokonać pewnych czynności prawnych, jakichś działań restrukturyzacyjnych, przetransferować pewne aktywa, co w praktyce może wiązać się z koniecznością rozliczenia podatku, chociażby dlatego, że jest to wszystko dokonywane wyłącznie dla celów podatkowych. 
            Jakie są konsekwencje praktyczne tych zmian, łatwo się domyśleć. Jest to zwiększenie możliwości zastosowania klauzuli o GAAR, która nie była do tej pory szeroko stosowana. Ale czy zwiększenie zaufania podatnika do organów podatkowych? To pytanie pozostawię bez odpowiedzi.
            Czekają nas także od 2019 roku zmiany w podatku VAT. Z tym, że tutaj mówimy o projektach ustaw, które nie mają jeszcze zakończonego procesu legislacyjnego. Pierwsza zmiana dotyczy opodatkowania bonów i voucherów. Obecnie, jeśli bezpłatnie je wydajemy, nie mamy obowiązku rozliczania podatku VAT z tego tytułu, ponieważ traktowane są jako pieniądz, a sprzedaż pieniądza nie podlega opodatkowaniu. Zmiany, jakie wprowadza w tym zakresie projekt ustawy, wskazują na to, czym jest bon. Bonem nie jest na pewno voucher, na podstawie którego możemy dostać zniżkę do jakiegoś sklepu, ale nie możemy dostać towaru lub usługi. Ponadto rozróżnia: bony jednego przeznaczenia (konkretna, jedna usługa lub jeden  towar) i bony różnego przeznaczenia (wiele różnych usług i towarów).  Bony jednego przeznaczenia będą opodatkowane w chwili ich zakupu. Natomiast bony różnego przeznaczenia będą opodatkowane w momencie ich realizacji.
            Ministerstwo finansów proponuje wprowadzenie zmian w zakresie stawek VAT. Jest projekt ustawy, którego celem jest zastąpienie obecnie obowiązującej matrycy stawek nową matrycą opartą na nomenklaturze scalonej oraz o PKWIU z 2015 roku w przypadku usług. Chodzi o to, by towary podobne były opodatkowane tymi samymi stawkami. Dotychczas było tak, że np. banany były opodatkowane stawką 8% a brzoskwinie 5% itd.
            Proponuje się też wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej – koszt 40 zł, czas oczekiwania 3 miesiące – i organy podatkowe wskazują, jaką stawkę zastosować. I to jest akurat bardzo pozytywna zmiana, która ma wejść od 1 kwietnia 2019 roku.
            Co ważne, dotychczasowe stawki VAT pozostaną na tym samym poziomie – 5, 8 i 23%.

Łukasz Feliniak (Tax Assistant Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG):
I na koniec:

POZOSTAŁE ZMIANY

            A wśród nich podniesienie limitów kosztów dotyczących samochodów osobowych. Podwyższenie do 150 000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego dla celów odliczania pełnych odpisów amortyzacyjnych i składki z tytułu ubezpieczenia zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzenia ograniczenia w zakresie zaliczania opłat leasingowych do kosztów w wysokości 150 000 zł.
            Nastąpią także zmiany w zakresie odpowiedzialności płatnika oraz nowa ulga na złe długi - wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności., które nie zostały uregulowane w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (pod pewnymi warunkami).

Redakcji pozostaje  życzyć Państwu Szczęśliwego Nowego Roku Podatkowego.   

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.