KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź

13 maja 2015 r. (środa), godz. 17.00

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 4 statutu Stowarzyszenia KLUB – 500 Łódź, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 maja 2015 r. (środa), godz. 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź.
Zgromadzenie odbędzie się w Sali  Lustrzanej Pałacyku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 
1.  Otwarcie Zgromadzenia
2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.  Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4.  Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
5.  Przyjęcie porządku obrad
6.  Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2014
7.  Rozpatrzenie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego
     Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2014
8.  Dyskusja
9.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z
     działalności w roku 2014
10.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
      za rok obrachunkowy 2014 oraz o przeznaczeniu zysku netto 
11.  Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
12.  Zamknięcie Zgromadzenia

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.