KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500-Łódź w dniu 19 maja 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 maja 2022 r. (czwartek), godz. 17.00 Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź.

Zgromadzenie odbędzie się w Sali OZ 2 na parterze Pałacyku Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej, przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 -Łódź
z działalności w roku 2021
8. Rozpatrzenie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
12. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w trybie tajnym:
a) zgłaszanie kandydatów
b) głosowanie
c) ogłoszenie wyników wyborów
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie Zgromadzenia

Prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie na to Zgromadzenie.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.