KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500-Łódź w dniu 23 czerwca 2020 roku

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 17.00 Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź.

Zgromadzenie odbędzie się w Sali  OZ 2 na parterze  Pałacyku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawieniesprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 -Łódź
z działalności w roku 2019
 1. Rozpatrzenie oceny Komisji Rewizyjnej  dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019
 2. Dyskusja
 3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019 oraz o pokryciu straty z funduszu statutowego
 4. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
 5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w trybie tajnym:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. głosowanie
  3. ogłoszenie wyników wyborów
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie Zgromadzenia
  Prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie na to Zgromadzenie.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.