KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500-Łódź w dniu 27 maja 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 maja 2021 r.(czwartek), godz. 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500-Łódź.

Zgromadzenie odbędzie się w Sali OZ 2 na parterze  Pałacyku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, przy ul.  Piotrkowskiej 266 w  Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Zgromadzenia
2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.  Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4.  Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
5.  Przyjęcie porządku obrad
6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
7.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 –Łódź z działalności w roku 2020
8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2020
9.  Informacja dotycząca Krajowej Izby Gospodarczej/KIG/
10. Wybory uzupełniające do Zarządu
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2020 oraz o przeznaczeniu zysku netto
12.  Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
13. Ogłoszenie wyników
14.Dyskusja, sprawy różne
15.Zamknięcie Zgromadzenia
 
Prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie na Zgromadzenie.

 

 

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.