KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź

16 czerwca 2016 r. (czwartek) Sala Lustrzana (oz-1) Pałacyku Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 4 statutu Stowarzyszenia KLUB – 500 Łódź, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. (czwartek), godz. 17.00 Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź.
Zgromadzenie odbędzie się w Sali  Lustrzanej Pałacyku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie Zgromadzenia
2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.      Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4.      Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.      Przyjęcie porządku obrad
7.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 -Łódź
z działalności w roku 2015
8.      Rozpatrzenie oceny Komisji Rewizyjnej z dotyczącej sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2015
9.      Dyskusja
10.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności  w roku 2015
11.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2015 oraz o przeznaczeniu zysku netto
12.  Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
13.  Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w trybie tajnym:
a)      zgłaszanie kandydatów
b)      głosowanie
c)      ogłoszenie wyników wyborów
14.  Sprawy różne
15.  Zamknięcie Zgromadzenia
 
Prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie na to Zgromadzenie.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.