KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź

21 czerwca 2017 r. (środa) Sala Lustrzana (oz-1) Pałacyk Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 4 statutu Stowarzyszenia KLUB – 500 Łódź, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. (środa), godz. 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź.
Zgromadzenie odbędzie się w Sali  Lustrzanej Pałacyku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, przy ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi, z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2016
7. Rozpatrzenie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2016
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2016
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2016 oraz o przeznaczeniu zysku netto 
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia
12. Zamknięcie Zgromadzenia
 
Prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie na to Zgromadzenie.

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.