KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

„PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konferencji upowszechniającej produkt finalny, dzięki któremu przedstawiciele NGO, JST, IRR, przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio zapoznać się z nowatorskim rozwiązaniem, jakie daje wypracowany model.

Podczas konferencji nastąpi pełna prezentacja modelowego rozwiązania na podstawie opisu budowy struktury klastra, która w założeniu wpłynie na funkcjonujący już system wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w każdym regionie wraz z analizą porównawczą polityki prowadzonej na poziomie kraju. W dalszej części konferencji uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania modelu.

Realizatorem projektu jest Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i Instytut Spraw Społeczno-Gospodarczych Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 grudnia 2012 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

W ty celu nalezy wypełnić  formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać drogą mailową na adres mailowy lodzkie@progressus.info. W imieniu ORGANIZATORA osobą do kontaktu w Państwa województwie jest ambasador projektu Anna Nowicka, 508 617 420.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NT. WDRAŻANIA I FUNKCJONOWANIA MODELU
Miejsce: Łódź 14 grudnia 2012 r. Instytut Europejski, Łódź ul. Piotrkowska 262/264 
DEKLARUJĄCEJ CHĘĆ UCZESTNICTWA
WOJEWÓDZTWO...........................................
IMIĘ I NAZWISKO............................................
ORGANIZACJA/PODMIOT.............................
TELEFON.........................................................
E-MAIL...............................................................

Wypełniony formularz prosimy przesłać do 10 grudnia pocztą e-mail na adres lodzkie@progressus.info .

MIEJSCOWOŚĆ I DATA.................................
PODPIS............................................................

powrót
Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej


Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.