KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Nagroda Klubu 500

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY KLUBU 500-ŁÓDŹ 
 

     Idea utworzenia Nagrody KLUBU 500-ŁÓDŹ powstała w 2003 roku z inicjatywy Zarządu KLUBU 500-ŁÓDŹ w celu nawiązania współpracy i promowania najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Nazwą Nagrody uhonorowano sponsora KLUB 500-ŁÓDŹ.
    
    Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

     Kandydatów do nagrody zgłaszają opiekunowie specjalności lub promotorzy prac w terminie określonym każdorazowo przez Dziekana. O wyborze prac do konkursu decyduje Kolegium Dziekańskie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ oraz Wydziału Zarządzania UŁ i przedstawia nie więcej niż 4 prace.

     Kandydaci do nagrody muszą spełniać łącznie następujące warunki.
     - być absolwentem,
     - swoją postawą godnie reprezentować Wydział i Uczelnię.

     Dziekanat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Pordukcji PŁ lub Wydziału Zarządzania UŁ przygotowuje dla Kapituły następujące dane o kandydatach:
    -imię i nazwisko,
    -data rozpoczęcia studiów, rodzaj studiów, specjalność,
    -tytuł pracy dyplomowej, data obrony, nazwisko opiekuna naukowego (promotora pracy magisterskiej),
    -ocena pracy dyplomowej,
    -ocena końcowa na dyplomie,
    -dane o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

    Pisemną ocenę kandydatów do nagrody i napisanych przez nich prac przygotowują ich opiekunowie naukowi lub opiekunowie specjalności dyplomowych. Charakterystyka kandydata powinna zawierać:
    -ocenę merytoryczną pracy magisterskiej ze szczególnym przedstawieniem aspektów praktycznych i oryginalności rozwiązań,
    -inne uwagi (wg uznania piszącego opinię).

    Wyboru Laureata dokonuje Kapituła Nagrody. Skład Kapituły Nagrody KLUBU 500-ŁÓDŹ określa Zarząd KLUBU 500-ŁÓDŹ. Organem doradczym Kapituły są Kolegia Dziekańskie Wydziału Zarządzania iInżynierii Produkcji PŁ oraz Wydziału Zarządzania UŁ. Ze zgłoszonych prac Kapituła wybiera najlepszą, a jej autor otrzymuje nagrodę w formie dyplomu i nagrody pieniężnej. Promotor pracy uznanej za najlepiej prezentującą zagadnienia biznesowe otrzymuje wyróżnienie w postaci dyplomu. Wszyscy autorzy i promotorzy zgłoszonych przez Kolegium Dziekańskie prac wyróżniających się przedstawieniem zagadnień biznesowych, otrzymują wyróżnienie w postaci dyplomu. Kapituła może w danym roku nie wybrać najlepszej pracy.

    Wręczenia Nagrody dokonują Prezes KLUBU 500-ŁÓDŹ w asyście Przewodniczącego Kapituły w obecności przedstawicieli władz Wydziału podczas uroczystego posiedzenia Senatu PŁ lub Senatu UŁ. Przyznanie Nagrody KLUBU 500-ŁÓDŹ odbywa się corocznie po zakończeniu roku akademickiego. Dziekan jest zobowiązany poinformować stosowne Władze Uczelni o przyznaniu nagrody oraz podać ten fakt do publicznej wiadomości.

W dniu 20 kwietnia 2020 r Zarząd podjął uchwałę o treści:
Wysokość nagrody pieniężnej Klubu 500-Łódź fundowanej corocznie za najlepszą pracę magisterską dotyczącą spraw biznesowych na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i wydziale Zarządzania i Inzynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej wynosi 1000,00 złotych Z dniem podjęcia traci moc uchwała Nr 3/01/03 z dnia 3 stycznia 2003 roku.

W dniu 24 maja 2024 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu na Politechnice Łódzkiej Pani Beata Ostrowska wręczyła przyznaną przez Kapitułę nagrodę. Nagroda KLUBU-500 ŁÓDŹ za rok akademicki 2022/2023 została przyznana Panu Patrykowi Grzegoremu autorowi pracy „Model zarządzania Green Factory na przykładzie DOZ Direct” oraz dyplom promotorowi nagrodzonej pracy Pani dr inż. Irenie Jałmużna oraz opiekunowi pomocniczemu Pani Annie Kozieł.

25 listopada 2023 roku wręczona została na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przez Pana Krzysztofa Dróżdża nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź, Pani Weronice Gal za pracę magisterską pt.: „Corporate wellness jako narzędzie kreowania wizerunku pracodawcy”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką dr Marzeny Syper-Jędrzejak.

W dniu 24 maja 2023 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu na Politechnice Łódzkiej Pani Beata Ostrowska wręczyła przyznaną przez Kapitułę nagrodę oraz wyróżnienie.
Nagroda KLUBU-500 ŁÓDŹ za rok akademicki 2021/2022 została przyznana Panu Jakubowi Śmiechowskiemu autorowi pracy „Zarządzanie i nadzór nad logistyką hurtów i dostawców bezpośrednich do klientów” oraz dyplom promotorowi nagrodzonej pracy Pani dr inż. Irenie Jałmużna oraz opiekunowi pomocniczemu Panu Arkadiuszowi Kacprzakowi.
Wyróżnienie Klubu 500-Łódź zostało przyznane dla Pani Karoliny Pacochy za pracę magisterską „Competences and roles of production managers in enterprises” („Kompetencje i role produkcyjnej kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach”) oraz dyplom promotorowi nagrodzonej pracy Pani prof. dr hab. inż. Agnieszce Zakrzewskiej-Bielawskiej.

26 listopada 2022 roku wręczona została na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przez Wiceprezes Zarządu – Panią Bożenę Ziemniewicz oraz Wiceprezesa Zarządu - Marka Spiżewskiego nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź, Panu Tomaszowi Nodze za pracę magisterską pt.: „Znaczenie wpływu społecznego na decyzje zakupowe konsumentów”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką dr hab. Izabeli Bednarskiej-Wnuk.

W dniu 24 maja 2022 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu na Politechnice Łódzkiej Pani Bożena Ziemniewicz wręczyła przyznaną przez Kapitułę nagrodę oraz wyróżnienia.
Nagroda KLUBU-500 ŁÓDŹ za rok akademicki 2020/2021 została przyznana Panu Dawidowi Butlewskiemu autorowi pracy „Analiza i ocena czynników determinujących efektywne zarządzanie produkcją na przykładzie badanego przedsiębiorstwa” oraz dyplom promotorowi nagrodzonej pracy Pani dr inż. Irenie Jałmużna.
Wyróżnienia w postaci dyplomu dla autorów i promotorów zostały przyznane:
1. Pani Alicji Gut za pracę „Prognozowanie sprzedaży na potrzeby planowania produkcji: studium przypadku ABB HITACHI” (Sales forecasting for production planning: a case study of ABB HITACHI)oraz dyplom promotorowi wyróżnionej pracy Panu prof. dr hab. inż. Filipowi Chybalskiemu.
2. Pani Weronice Zasada za pracę „Systemowe podejście do doskonalenia procesu kontroli jakości z zastosowaniem narzędzi i metod zarządzania jakością” oraz dyplom promotorowi wyróżnionej pracy Pani dr inż. Joannie Mnich.

27 listopada 2021 roku wręczona została na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przez Członka Zarządu – Pana Marka Spiżewskiego nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź, Panu Maciejowi Sopolakowi za pracę magisterską pt.: „Strategie funkcjonowania polskich przedsiębiorstw sektora gier wideo na rynkach zagranicznych”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką dra hab. Wojciecha Popczyka, prof. UŁ.

W dniu 30 września 2021 roku przyznana nagroda została rozdzielona pomiędzy dwie prace. Nagrodę otrzymała Pani Paulina Wawrzyniak absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę "Komputerowe wspomaganie utrzymania ruchu i Total Productive Maintenance w wybranym przedsiębiorstwie" napisaną pod naukową opieką doc. dr inż. Marka Sekiety oraz Pan Wojciech Szymański absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Identyfikacja i ocena ryzyka zakażenia mikrobiologicznego w procesie produkcji sterylnych produktów leczniczych” napisaną pod naukowa opieką dr inż. Joanny Mnich

W dniu 23 kwietnia 2021 roku wręczona została podczas 30-lecia Wydziału WZiIP na wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Nagrodę otrzymała Pani Magdalena Lesner absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Straty w procesie - dlaczego powinno się je identyfikować i jak to zrobić. Praca na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego WND Sp. z o. o.” napisaną pod naukową opieką dr inż. Ireny Jałmużnej. Wręczone zostało również wyróżnienie w postaci dyplomu, które otrzymała Pani Karolina Sobala absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Optymalizacja przestrzeni magazynowej wyrobów gotowych” napisaną pod naukowa opieką dr hab. inż. Zbigniewa Wiśniewskiego, prof. uczelni.

8 lutego 2021 roku wręczona została na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przez Członka Zarządu – Pana Marka Spiżewskiego nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź, Panu Adamowi Barcikowskiemu za pracę magisterską pt.: „Rola specjalisty do spraw controllingu w dobie informatyzacji procesów finansowych”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką prof. dra hab. Tomasza Wnuk-Pela.


 

Laureatami Nagrody Klubu 500-Łódź w wysokości 1000 EURO (nagroda w tej wysokości przyznawana do końca 2019 roku) za najlepsze prace dyplomowe zostali:

30 listopada 2019 roku wręczona została podczas Gali Absolwenta na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  przez Wiceprezes – Panią Bożenę Ziemniewicz nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź , Pani Agnieszce Błaszczyk za pracę magisterską pt.: „Skuteczność prognostyczna wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych przewidywania upadłości przedsiębiorstwa”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką dr hab. Anny Szychta, prof. UŁ.

W dniu 23 maja 2019 roku przyznana nagroda została rozdzielona pomiędzy dwie prace. Nagrodę otrzymała Pani Joanna Lichnowska absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Czynniki determinujące powodzenie doskonalenia systemu 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym” napisaną pod naukową opieką dr inż. Ireny Jałmużnej oraz Pan  Piotr Lewandowski absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Obecność separatora magnetycznego a sprawność procesu oraz kształtowanie relacji z klientem” napisaną pod naukowa opieką dr inż. Ireny Jałmużnej. Wręczone zostało również wyróżnienie w postaci dyplomu, które otrzymała Pani Katarzyna Tyszkiewicz absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ za pracę „Określenie istotnych determinant wdrażania filozofii KAIZEN w badanym przedsiębiorstwie oraz opracowanie koncepcji jej wdrożenia” napisaną pod naukowa opieką dr inż. Ireny Jałmużnej.

24 listopada 2018 roku wręczona została podczas Gali Absolwenta na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  przez Członka Zarządu  – Panią Elżbietę Walczak-Klencką nagroda przyznana przez Kapitułę klubu 500 - Łódź , Pani Marlenie Mirowskiej za pracę magisterską pt.: „Budowanie marki pracodawcy  ( employer branding) w opinii studentów ”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką prof.dra hab. Wojciecha Grzegorczyka.

24 maja 2018 roku przyznana nagroda została rozdzielona pomiędzy dwie prace. Nagrodę otrzymała Pani Sylwia Dorosławska absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę „Certyfikacja menedżerów jako element w procesie rozwoju kadry kierowniczej” napisaną pod naukową opieką dr Anny Stankiewicz-Mróz oraz Pani Anna Pawluk absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę „Analiza wartości cyklu procesu, jako element „Lean Management” w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym-studio przypadku” napisaną pod opieką naukową dr hab. Zbigniewa Leszczyńskiego, prof. PŁ.

25 listopada 2017 roku wręczona została podczas Gali Absolwenta na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,  przez Wiceprezesa Zarządu – Panią Bożenę Ziemniewicz nagroda przyznana przez Kapitułę, Pani Gabrieli Annie Klimeckiej za pracę magisterską pt.: „Neuromarketingowe narzędzia a manipulacja opakowaniem produktu w branży kosmetycznej”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką prof. dra hab. Wojciecha Grzegorczyka.

24 maja 2017roku wyróżnienie w postaci dyplomu otrzymała Pani Katarzyna Janicka absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: "Parametryczny model progu rentowności – ujęcie technologiczne i finansowe. Studium przypadku dla firmy produkcyjnej" napiasną pod opieką naukową dr hab. Zbigniewa Leszczyńskiego, prof. PŁ.

26 listopada 2016 roku wręczona została podczas Gali Absolwenta na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przez Wiceprezesa Zarządu – Panią Bożenę Ziemniewicz nagroda przyznana przez Kapitułę, Pani Aleksandrze Jolancie Damiza za pracę magisterską pt.: „ Psychologia reklamy a manipulacja – moralna granica z perspektywy konsumenta”. Nagrodzona praca napisana była pod naukową opieką dr Kingi Stopczyńskiej.

17 maja 2016 roku nagrodę otrzymała Pani Agnieszka Dziuda absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę ”Reorganizacja magazynu w firmie produkcyjnej ONTOP Polska” napisaną pod naukową opieką dr inż. Konrada Niziołka.

18 listopada 2015 roku Kapituła przyznała nagrodę Panu Michałowi Kolasińskiemu, za pracę nt.: "Wykorzystanie koncepcji zarządzania procesowego w doskonaleniu procesu sprzedaży drewna na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" napisaną pod kierunkiem Pana dr hab. Tomasza Czapli, prof UŁ na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało również przyznane wyróżnienie Pani Marcie Kawczyńskiej za pracę magisterską pt.: "Rola i zadania współczesnych controllerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem"  napisaną pod kierunkiem Pana dr hab. Tomasza Wnuka-Pela, prof. UŁ.

13 maja 2015 roku przyznano nagrodę Pani Marcie Dominowskiej za pracę nt.: ”Zmiany wizerunkowe sektora bankowego w obliczu światowego kryzysu finansowego” napisaną pod naukową opieką dr Andrzeja Grandysa na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki Łódzkiej.

18 listopada 2014 roku Kapituła przyznała wyróżneinie w postaci dyplomu Pani Joannie Szymczak, absolwentce Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej, MSR 1 i ustawy o rachunkowości w Polsce" napisaną pod naukową opieką dr hab. Anny Szychty, prof. UŁ.

24 maja 2014 roku Kapituła przyznała nagrodę Pani Agnieszce Klemczak , absolwentce Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę pt „ Doskonalenie jakości przy użyciu wybranych metod i technik zarządzania jakością na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjnego ZPH JOLAN” napisaną pod naukową opieką dr inż. Macieja Bieleckiego.

24 listopada 2013 roku Kapituła przyznała nagrodę Panu Dominikowi Szychcie, za pracę nt.: "Zbilansowana karta wyników a budżetowanie operacyjne na przykładzie Oddziału Spółki Dystrybucji Energii Elektrycznej", napisaną pod kierunkiem Pana dr Jana Michalaka na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego.

24 maja 2013 roku Kapituła przyznała nagrodę Panu Karolowi Szmajdka absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę pt „Zarządzanie gospodarką narzędziową w przedsiębiorstwie Schade Stal Polska Sp z o. o. napisaną pod naukową opieką dr inż. Marka Sekiety.

20 listopada 2012 roku przyznano nagrodę pani Iwonie Hendzelewskiej absolwentce Wydziału Zarządzanie UŁ za pracę ”Wspieranie i rozwój inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim” napisaną pod naukową opieką prof. dr hab. Macieja Urbaniaka.

15 maja 2012 roku przyznano nagrodę panu Pawłowi Rojewskiemu absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę ”Zapewnienie ciągłości działań w łańcuchach logistycznych przedsiębiorstw regionu łódzkiego” napisaną pod naukową opieką dr inż. Ireny Jałmużna.

03 listopada 2011 roku przyznano nagrodę pani Annie Marii Łajszczak absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę” System motywacyjny pracowników MPK – Łódź Sp. z o.o.” napisaną pod naukową opieką prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego.

11 maja 2011 roku przyznano nagrodę pani Ewie Matusiak absolwentce Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę ”projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management” napisaną pod naukową opieką dr inż. Ireny Jałmużna.

19 października 2010 roku przyznano nagrodę pani Monice Elżbiecie Adamek absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę” Wybrane metody tworzenia i zarządzania stronami internetowymi na przykładzie systemu obsługi dostawców” napisaną pod naukową opieką dr Ryszarda Kurzyjamskiego.

11 maja 2010 roku przyznano nagrodę pani Paulinie Kucięba absolwentce Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę ”Wykorzystanie elementów teorii ograniczeń w procesie ciągłego doskonalenia wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego” napisaną pod naukową opieką dr inż. Mieczysława Rajkiewicza.

10 listopada 2009 roku przyznano nagrodę pani Magdalenie Emilii Prasał absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę "Procedury przechodzenia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe w kontekście specyfiki sektora MSP" napisaną pod naukową opieką dr Ewy Śnieżek.

25 maja 2009 roku przyznano nagrodę panu Jakubowi Matusiakowi absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę ”Koncepcja systemu zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie GO-TRAKT” napisaną pod naukową opieką dr inż. Konrada Niziołka.

17 listopada 2008 roku przyznano nagrodę pani Agnieszce Gabrysiak absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę "Internetowa strategia marketingowa (na przykładzie Virtual Market s.c.)" napisaną pod naukową opieką prof. dr hab. Jana Jeżaka.

06 maja 2008 roku przyznano nagrodę panu Jarosławowi Liberskiemu absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę "Analiza i ocena transportu oraz magazynowania wewnętrznego pod kątem zwiększenia wydajności linii w przedsiębiorstwie produkcyjnym" napisaną pod naukową opieką dr inż. Macieja Bieleckiego.

07 listopada 2007 roku przyznano nagrodę pani Edycie Kostanek absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę "Integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jako element przewagi konkurencyjnej" napisaną pod naukową opieką prof. nadzw. dr hab. Macieja Urbaniaka.

16 maja 2007 roku przyznano nagrodę pani Monice Rybińskiej absolwentce Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, za pracę "Wdrażanie metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym" napisaną pod naukową opieką dr inż. Marka Sekiety.

13 stycznia 2007 roku przyznano nagrodę pani Natalii Polczyk absolwentce Wydziału Zarządzania UŁ za pracę "Ocena wdrażania koncepcji Six Sigma na przykładzie wybranych przedsiębiorstw" napisaną pod naukową opieką prof. nadzw. dr hab. Macieja Urbaniaka.

24 maja 2006 roku przyznano nagrodę panu Dominikowi Pająkowi absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, za pracę "Optymalizacja procesu zarządzania zapasami w centrum dystrybucji" napisaną pod naukową opieką dr inż. Iwony Staniec.

28 stycznia 2006 roku przyznano nagrodę panu Pawłowi Kopczyńskiemu absolwentowi Wydziału Zarządzania UŁ, za pracę "Analiza procesów upadłościowych przedsiębiorstw" napisaną pod naukową opieką dr hab. J. Różańskiego.

19 maja 2005 roku przyznano nagrodę pani Marzenie Kapka absolwentce Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę w roku akademickim 2003/2004 pt.” Projekt wdrożenia systemu HACCP w wybranym przedsiębiorstwie” napisaną pod naukową opieką dr inż. Marka Sekiety.

5 maja 2004 roku przyznano nagrodę panu Markowi Gagisowi absolwentowi Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za pracę w roku akademickim 2002/2003 pt.”Współdziałanie systemu zarządzania jakością i systemu logistycznego jako warunku sprawnego zarządzania jakością” napisaną pod naukową opieką dr inż. Marka Sekiety.

18 grudnia 2004 roku przyznano nagrodę pani Aleksandrze Marii Marciniak absolwentce Wydziału Zarządzanie UŁ za pracę pt.”Kultura organizacyjna a wybrane elementy procesu kadrowego – wzajemne zależności” napisaną pod naukową opieką dr Ilony Świątek-Bogalskiej.

11 grudnia 2003 roku przyznano nagrodę pani Agacie Biskupskiej absolwentce Wydziału Zarządzanie UŁ za pracę pt.”Zarządzanie aktywami obrotowymi oraz źródłami ich finansowania w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki XXL S.A.” napisaną pod naukową opieką dr Lucyny Kopczyńskiej.

Zostań członkiem Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.